Centrum Swobodna Przestrzeń

 

Regulamin Ogólny Centrum Swobodna Przestrzeń § 1. Uznaje się, że każda osoba, która wykupiła karnet, jednorazowe wejście lub jest posiadaczem karty benefit, OK.system bezwarunkowo zaakceptowała niniejszy regulamin Klubu. § 2. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach sportowych jest weryfikacja tożsamości na podstawie karty członkowskiej lub opłacenie jednorazowego wejścia oraz wypełnienie deklaracji członkowskiej. § 3. W przypadku braku karty członkowskiej w momencie stawienia się na zajęcia możliwa jest weryfikacja Członka Klubu na podstawie dowolnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku braku możliwości weryfikacji, jedynym możliwym sposobem wykorzystania wejścia jest wpłacenie kaucji w wysokości jednorazowego wejścia na zajęcia. Kaucja zwrotna po okazaniu ważnego karnetu. § 4. Do korzystania z szatni CSP upoważnione są osoby posiadające karnet jednorazowy, standard, standard+trx, premium, benefit lub OK.system. § 5. Karty członkowskie CSP są kartami imiennymi i nie ma możliwości odstąpienia ich innym osobom. § 6. Na prośbę pracownika CSP Członek Klubu ma obowiązek potwierdzenia tożsamości udostępniając do wglądu ważny dokument ze zdjęciem. § 7. Na terenie Klubu Fitness CSP zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. § 8. Osoby korzystające z usług CSP lub biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług CSP oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby uczestniczą korzystają z usług CSP na własną odpowiedzialność. W przypadku złego samopoczucia urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, przed przystąpieniem do ćwiczeń należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie oraz poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. § 9. W przypadku osoby niepełnoletniej, korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców 
lub opiekunów. § 10. Warunkiem uruchomienia zajęć jest minimum 12 Uczestników (6 zajęcia TRX) zapisanych na pojedynczą lekcję. W przypadku kiedy grupa nie osiągnie minimum, osobom które zapłaciły, zaproponujemy: przesunięcie do innej grupy lub zwrot kosztów zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania grup mniejszych niż wymaganych 12 Uczestników (6 zajęcia TRX) z tygodniowym wyprzedzeniem. § 11. Klub nie przedłuża karnetu o niewykorzystane zajęcia. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności logując się do panelu rejestracji elektronicznej lub telefonicznie – 4 godziny przed ich rozpoczęciem. Nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane. § 12. Karnety sprzedawane są na określoną ilość wejść w z góry określonym terminem ważności 30dni. Karnety są płatne z góry w całości. Pobyt na terenie klubu jest nielimitowany (w godzinach otwarcia), wyjątek stanowią zajęcia grupowe ograniczone czasem trwania zajęć - każda godzina zajęć zorganizowanych skutkuje zużyciem jednego wejścia do klubu extra. np: w ramach jednego wejścia przysługuje: - jedne zajęcia zorganizowane + siłownia (no limit) + sauna (no limit) + squash (no limit jeżeli wolny jest kort lub uiszczono opłatę rezerwacyjną) + tenis (no limit jeżeli wolny jest kort lub uiszczono opłatę rezerwacyjną). Kolejne wejścia na zajęcia grupowe, zorganizowane skutkują zużyciem dodatkowego wejścia do klubu extra. § 13. Płatności można dokonać w recepcji Klubu lub za pośrednictwem przelewu bankowego. § 14. W przypadku zajęć tenisowych oraz karate płatność przed pierwszymi zajęciami kursu w miesiącu, upoważnia do rabatu w wysokości 10zł/osobę. § 15. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od obuwia w którym Członek klubu poruszał się na zewnątrz obiektu. Na zajęciach obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Wyjątkiem są zajęcia: zdrowy kręgosłup, joga (boso lub w skarpetach). § 16. Ćwiczący mają obowiązek przynosić ze sobą własny ręcznik, oraz dbać o sprzęt, będący własnością Klubu. § 17. Po zakończeniu ćwiczeń użytkownicy zajęć zobowiązani są do odłożenia wszelkich przyrządów (takich jak hantle, ciężarki, gryfy, stepy, maty) na miejsce na nie przeznaczone. § 18. Centrum Swobodna Przestrzeń nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w klubie. § 19. W przypadku zgubienia, lub uszkodzenia karty członkowskiej lub kluczyka do szatni CSP pobierana będzie kaucja 
w wysokości 20 zł. § 20. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. O ewentualnej zmianie Klub zobowiązuje się poinformować uczestników z wyprzedzeniem poprzez publikację na stronie internetowej klubu. § 21. Członek klubu nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostanie pozbawiony ważnego karnetu na zajęcia 
bez możliwości ubiegania się o zwrot ceny karnetu. § 22. Cennik jest dodatkowym załącznikiem do regulaminu. § 23. O wszelkich zmianach w regulaminie Klub będzie informował członków poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej klubu. § 24. Na terenie sauny mogą przebywać jedynie osoby posiadające karnet jednorazowy, standard, standard+trx, premium. § 25. Na terenie sauny można przebywać jedynie nago lub w ręczniku oraz klapkach. Zabrania się korzystanie w strojach sportowych, kostiumach kąpielowych oraz obuwiu sportowym. §26. Wejście na teren klubu bez aktywnego karnetu skutkuje , usunięciem dokonanych wszystkich przyszłych rezerwacji oraz karą w wysokości 100 zł. Do momentu opłacenia kary, nie mam możliwości wykupienia nowego karnetu. Regulamin Placu Zabaw w Centrum Swobodna Przestrzeń §1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 9 miesiąca życia do 12 lat. §2. Dzieci przebywają na Sali Zabaw pod opieką rodziców bądź pełnoletnich opiekunów. §3. Rodzice (opiekunowie) na własną odpowiedzialność mogą pozostawić dzieci pod opieką personelu naszej Sali. §4. Na Sali Zabaw może zostać zorganizowane przyjęcia dla dziecka – za zaproszonych gości odpowiedzialny 
jest organizator przyjęcia (Rodzic, pełnoletni Opiekun). §5. Na Salę Zabaw dzieci i ich opiekunowie wchodzą bez obuwia. §6. Na Salę Zabaw nie wolno wnosić jedzenia i picia. §7. Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć przy sobie ostrych przedmiotów – zegarków, biżuterii. §8. Rodzicom (opiekunom) zabrania się wchodzenia na konstrukcję Sali Zabaw. §9. Dzieciom zabrania się wspinania po wewnętrznych i zewnętrznych ścianach konstrukcji - siatkach. §10. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub rodzic (opiekun) należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić personelowi Sali Zabaw, a następnie dostarczyć 
do placówki opinię lekarską i opis zdarzenia. §11. Za szkody dokonane przez dziecko na Sali Zabaw odpowiadają rodzice (opiekunowie). §12. Za rzeczy pozostawione lub zagubione personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności. §13. Na Sali Zabaw zabrania się przebywania dzieci i osób dorosłych będących nosicielami infekcji wirusowych, bakteryjnych lub chorób zakaźnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu Sali Zabaw 
o niesprawności lub schorzeniach dziecka np. zaburzenia słuchu, epilepsja itp. §14. Warunkiem wejścia dziecka na Salę Zabaw jest posiadanie ważnej karty członkowskiej Centrum Swobodna Przestrzeń lub zarejestrowanie dziecka w recepcji Centrum Swobodna Przestrzeń, oraz wykupienie biletu wstępu 
wg. cennika. Rejestracja dziecka polega na wydaniu Opiekunowi jednorazowej karty wstępu do CSP po uprzednim podaniu Imienia, Nazwiska i numeru telefonu Rodzica (Opiekuna). §15. Zakup biletu, który uprawnia do jednorazowego wejścia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. REGULAMIN SQUASH I TENIS §1. Podstawą regulaminu jest obowiązujący w Klubie REGULAMIN ogólny. §2. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od obuwia w którym członek Klubu poruszał się na zewnątrz obiektu: - tenis – do nawierzchni z trawy syntetycznej, czyste bez śladów gry na mączce ceglanej - squash – do nawierzchni halowej ( nie brudzące ). §3. Korty rezerwowane są w jednogodzinnej jednostce czasowej. Nie ma możliwości rezerwacji połówkowych (np.: 0,5 godziny lub 1,5 godziny). §4. Korty rezerwowane są tylko o pełnej godzinie zegarowej (np.: 18:00, 20:00). §5. Na korcie tenisowym mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet członkowski (karnet jednorazowy, standard, standard+trx, premium, OK.system). §6. Na korcie do squasha mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet członkowski (karnet jednorazowy, standard, standard+trx, premium, benefit, OK.system). Klub nie limituje czasu spędzonego na korcie do tenisa lub squasha, wyjątkiem jest pojawienie się graczy z wcześniejszą rezerwacją. §7. Kort można zarezerwować pod warunkiem posiadania aktywnego karnetu i opłaty rezerwacyjnej w wysokości 7zł (karnet standard, standard+trx), bezpłatnie (karnet premium) §8. Indywidualne zajęcia z instruktorem wymagają każdorazowo uiszczenia opłaty rezerwacyjnej za każdą godzinę przebywania na korcie zgodnie z cennikiem. §9. Karnety terminowe nie podlegają przedłużeniu. §10. KARNETY są imienne. §11 Zasady zapisywania i odwoływania rezerwacji zgodne z Regulaminem ogólnym. §12. Osoby korzystające z systemów zewnętrznych MULTISPORT lub OK. System korzystają z kortu do squash na zasadzie KARNETÓW TERMINOWYCH. W przypadku zarezerwowania kortu i nie odwołania nieobecności, następuje blokada zapisów internetowych. Przywrócenie rezerwacji możliwe jest po dokonaniu wpłaty w wysokości zajęć jednorazowych - 40zł. PUNKTY BONUSOWE – REGULAMIN §1. Punkty Bonusowe można wykorzystywać od dnia 20 stycznia 2015 r. do odwołania. §2. Z Punktów Bonusowych może skorzystać każdy, kto przynajmniej przez 90 dni posiadał aktywny karnet członkowski klubu Centrum Swobodna Przestrzeń. §3. Punkty Bonusowe przyznawane są automatycznie do karnetów sportowych sprzedawanych przez Centrum Swobodna Przestrzeń. §4. Punkty Bonusowe nie przyznawane są do wejść jednorazowych i zakupów w barze. §5. Sposób przyznawania Punktów Bonusowych (od dnia 20 stycznia 2015, wcześniej punkty przyznawane były uznaniowo): • Do karnetów sportowych i KURSU KARATE - za każde wydane 1 zł przy zakupie karnetu sportowego przyznawany 
jest 0,1 pkt bonusowy. Przy kursach KARATE punkty Bonusowe naliczane są tylko od kwoty promocyjnej (płatnej w terminie) • Do KURSÓW (szkółka tenisowa, balet, akrobatyka) – jednorazowo do każdej zapłaconej raty przyznawane 
jest 5 pkt bonusowych. §6. Punkty bonusowe nie doliczane są za usługi promocyjne, np.: dopłata za saunę do karnetu. §7. Punkty bonusowe wymieniane są tylko na KARTY UPOMINKOWE Centrum Swobodna Przestrzeń. §8. Karty Upominkowe pozyskane z Punktów Bonusowych można wymieniać na wymienione poniżej usługi Centrum Swobodna Przestrzeń: * sport (Karnety i wejścia jednorazowe do klubu sportowego z wyłączeniem imprez sportowych 
np. urnieje i wydarzenia sportowe. * gastronomia (Usługi restauracyjne z karty La Veranda Verde, z wyłączeniem imprez i bankietów) * Sanarium (Karnety i wejścia jednorazowe do sanarium) * Plac Zabaw (Karnety i wejścia jednorazowe do placu zabaw z wyłączeniem imprez np. urodziny) §9. Kart Upominkowych pozyskanych z Punktów Bonusowych nie można wymieniać na usługi Asajo – Med. §10. Karty Upominkowe pozyskane z Punktów Bonusowych są ważne 90 dni. §11. Wartość Punktów Bonusowych: min 120 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 60 zł min 160 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 80 zł min 200 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 100 zł min 240 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 120 zł min 280 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 140 zł §12. Sposób wykorzystania Kart Upominkowych: • Za usługi sportowe, plac zabaw i sanarium równowartość Karty Upominkowej zostaje wpłacona na PORTFEL klubowicza. Zgromadzone w PORTFELU środki można wykorzystywać sukcesywnie i dowolnie na usługi: sportowe, plac zabaw, sanarium. • Za usługi gastronomiczne Kartę Upominkową można wykorzystać tylko jednorazowo. • Nie można otrzymać z Karty Upominkowej reszty będącej różnicą wartości Karty Upominkowej i wartości usługi gastronomicznej. • Nie można wymienić Karty Upominkowej na środki płatnicze.

 

 

Oferta Zobacz także Obiekt sportowy Restauracja 
La Veranda Verde Centrum Swobodna Przestrzeń
fitness dzieci karate tenis squash sanarium
regulamin cennik kabaret stand-up program bonusowy swobodny transport sukcesy
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00-22:00 sobota, niedziela i święta 8:00-22:00 zamknięte w dniach: 1 stycznia Święta Wielkanocne 1 listopada 24-25 grudnia godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13:00 - do ostatniego klienta sobota, niedziela i święta 10:00 - do ostatniego klienta zamknięte w dniach: 1 stycznia Święta Wielkanocne 1 listopada 24-25 grudnia
ul. Lazurowa 1, Cisie
05-074 Halinów tel. (22) 783 81 23
tel. kom. 660 487 921 e-mail: recepcja@swobodnaprzestrzen.pl kontakt
plac zabaw szkolenia i konferencje
urodziny galeria
Asajo-Med Grupa Arch-Bud
Kurier Skruda
siłownia